Information

Riktlinjer för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola

 

Lingbygdens friskola erbjuder plats i förskola åt barn från ett års ålder, som har vårdnadshavare som arbetar, studerar, är föräldralediga för yngre syskon eller aktivt arbetssökande. Plats erbjuds också till barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling men saknar omsorgsbehov. Skollagen 8 kap. §§ 3-7.  Platsen är avgiftsbelagd.

Lingbygdens friskola erbjuder också plats på fritidshem till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

 

Allmän förskola
Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 h/år).
Det är inte möjligt att kombinera en plats i allmän förskola med någon annan typ av plats i förskola.

Den allmänna förskolan följer grundskolans terminer, vilket innebär att barnet är ledigt under grundskolans lovdagar och kompetensutvecklingsdagar.
Allmän förskola bedrivs under fasta tider normalt 3 dagar per vecka, tisdag-torsdag. Vid byte till eller från allmän förskola ska ändringen anmälas en månad i förväg till rektor och gäller nästkommande månad.

Tillsyn på obekväm arbetstid
För tillsyn på obekväm arbetstid hänvisas till Ljungby kommun. Mer information finns på www.ljungby.se.

 

Fritidshem

Alla barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har rätt till plats i fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Platsen är hos Lingbygdens friskola endast avgiftsbelagd t o m åk 3.

Lovfritidshem

För barn som behöver tillsyn enbart på skolans lov finns lovfritidshem. Placeringstid meddelas fritidshemmet senast två veckor innan varje lov. Platsen är avgiftsbelagd.

 

Plats för barnets egen skull i förskola/fritidshem

Barn kan erbjudas plats i förskola eller fritidshem enligt Skollagen 8 kap, 5§ - 7§ samt 14 kap, 5§ och 6§. Beslut om erbjudande av utökad vistelsetid enligt kap 8, 6 § samt kap 14, §5 utöver tillsynsbehov tas av rektor liksom beslut om erbjudande av utökad vistelsetid enligt kap 8, §7 samt kap 14, §6.


Ansökan till förskola och fritidshem
Vid behov av plats i förskola och fritidshem görs ansökan på särskild blankett som finns på www.lingbygdensfriskola.se, Tyra eller skriftligt på förskolan och fritidshemmet. Ansökan till förskola är önskvärd så snart som möjligt för planeringens skull. Placeringar görs inte i juli och december. Bekräftelse skickas på att ansökan inkommit.

Placeringsregler

För placering i förskola och fritidshem ska barnet vara mellan 1 och 13 år.

 

Placering erbjuds utifrån:

  1. datum inom samma behovsmånad
  2. syskonförtur inom samma behovsmånad
  3. ansökningsdatum
  4. födelsedatum på barnet där äldst går först

 

Placeringserbjudande

Svar på placeringserbjudande lämnas inom 10 dagar. Om svar inte inkommer inom svarstiden kan platsen erbjudas till annan sökande och en ny ansökan måste göras. En ny ansökan innebär ett nytt ansökningsdatum.  


Öppettider

Verksamheterna har öppet kl. 06.30-17.30. Rektor kan vid särskilda skäl godkänna utökade öppettider mellan kl. 06.00-06.30 och 17.30-18.30.

 

Föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare
Barn i förskola har vid syskons födelse rätt till vistelsetid enligt sitt ordinarie schema till och med en månad efter syskonets födelse. Därefter har barnet rätt till 15 timmar i veckan och ett nytt schema måste lämnas till förskolan. Rektor beslutar vilka dagar och tider som erbjuds i samråd med vårdnadshavare.


Barn till aktivt arbetssökande vårdnadshavare har rätt till 15 timmar per vecka. När arbetssökande förälder tillfälligt arbetar följer barnet vårdnadshavares arbetstider de dagarna utöver 15-timmarsplaceringen. Barn i fritidshem har inte rätt till fortsatt placering om vårdnadshavaren är föräldraledig för syskon eller blir arbetssökande.
Uppsägningstiden är 1 månad och uppsägningsblankett ska lämnas in.

 

Vårdnadshavare som studerar
Vårdnadshavare som studerar lämnar studieintyg. Barn till studerande vårdnadshavare har inte rätt till vistelsetid i förskola eller fritidshem vid studieuppehåll i mellandagarna mellan jul och nyår.

Sjukskriven vårdnadshavare
Barn som har förskoleplats får, när vårdnadshavare är sjuk eller hemma för vård av barn, vistas på förskolan samtliga dagar de är schemalagda, men endast på de tider som gäller för allmän förskola. Graviditetspenning likställs med sjukskrivning.  

Barn som har plats i fritidshem har inte rätt att närvara när vårdnadshavare är sjuk eller hemma för vård av annat barn. Vid sjukskrivning längre än två månader ska platsen på fritids hemsägas upp (avgift debiteras tills uppsägning inkommit). Undantag från ovanstående görs endast efter överenskommelse med rektor. Observera att läkarintyg krävs.

 

Schema
Barnets tider på förskola och fritidshem grundas på vårdnadshavarnas behov av tillsyn på grund av arbete eller studier, restid samt tid för att hämta och lämna barnen. I de fall då vårdnadshavare arbetar natt, dvs har arbetstid som sträcker sig efter 00.00, har vårdnadshavare rätt till skälig tid för vila. Med skälig tid för vila anses sovtid menas samt tid för att lämna/hämta barn max 8 timmar totalt efter avslutat arbetspass.  Schema och schemaändringar ska lämnas 14 dagar i förväg.

 

Vårdnadshavares semester eller annan ledighet

När en vårdnadshavare är ledig är även barnet ledigt. Barn och elever som har plats i förskola eller fritidshem har rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under ett kalenderår. Undantag görs om det för barnets bästa finns synnerliga skäl.

 

Stängningsdagar och tillfällig sammanslagning av verksamheter

Rektor kan stänga förskola och fritidshem fyra heldagar per år för kvalitetsarbete och fortbildning. I samband med sommarledighet samverkar förskola och fritidshem.
Fyra veckor under sommaren är förskolan och fritidshemmet stängt.

 

Uppsägning av plats

Uppsägning görs skriftligt på en särskild blankett som finns på www.lingbygdensfriskola.se och Tyra.
Blanketten kan även fås skriftligt via förskolan och fritidshemmet.

Uppsägningstiden är två månader för förskola och en månad för fritidshem. Under uppsägningstiden betalar vårdnadshavare avgift oavsett om barnet använder platsen eller inte. Uppsägningstiden gäller från den dag då blanketten ankomstregistrerats.

Om vårdnadshavare blir arbetssökande har barnet rätt till fortsatt placering på fritidshem i max en månad.

 

Avgift

För plats i förskola och fritidshem betalar vårdnadshavare avgift baserad på hushållets totala inkomst. Vid växelvis boende och båda vårdnadshavarna använder platsen får vårdnadshavarna varsin faktura. Vårdnadshavare meddelar placeringshandläggare för att rätt avgift ska debiteras. Avgift debiteras från första introduktionsdagen och 12 månader om året oberoende av vårdnadshavares semester eller annan ledighet.

 

Avgiftskontroll

Ljungby kommun och därmed Lingbygdens friskola tillämpar avgiftskontroll för att säkerställa att rätt avgifter debiteras. Inlämnade inkomstuppgifter jämförs då med den taxerade inkomsten hos Skatteverket.  

Avstängning

Följs inte reglerna för förskola och fritidshem kan platsen komma att avslutas. Rektor beslutar om uppsägning av plats på grund av att riktlinjerna inte följs samt avstängning på grund av obetalda avgifter.

 

Försäkring
Alla barn inskrivna i Lingbygdens friskola och som är folkbokförda i Ljungby kommun är olycksfallsförsäkrade genom Ljungby kommun. Försäkringen gäller dygnet runt hela året. Tänk på att spara alla kvitton vid eventuellt olycksfall. Mer information finns på kommunens webbplats www.ljungby.se